Zarządzanie informacją | Zarządzanie relacjami | Wydarzenia | Wydawnictwa | Szkolenia

 

Strona w przygotowaniu

kontakt@expertadvice.pl

Expert Advice spółka z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-806) ul. Święty Marcin 29 lok. 8
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000108158, posiadająca NIP 779-207-90-20 oraz REGON 639620854
Kapitał zakładowy 10 000 zł wniesiony w całości.
Biuro w Warszawie: ul. Józefa Szanajcy 20a lok. 42a 03-481 Warszawa
Spółka wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym  2.30/00351/2023.
Spółka wpisana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod numerem wpisu 00584.